Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Belastingaangifte bij overlijden

Belastingaangifte bij overlijden

 • Mijn echtgenoot of de partner met wie ik wettelijk samenwoonde, is overleden in 2020. Hoe moet ik onze belastingaangifte voor inkomstenjaar 2019 invullen?

  Als u voorheen een gezamenlijke aangifte ontving, zult u ook voor het inkomsten 2019 een gezamenlijke aangifte ontvangen. De administratie verzendt één aangifte op naam van de beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden.

  U kunt er niet voor kiezen om apart belast te worden. U vermeldt dus uw eigen inkomsten én die van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

  De aangifte moet ondertekend worden door uzelf en de erfgenamen, algemene legatarissen of begiftigden van uw overleden echtgenoot.

  Opgelet: U kunt deze aangifte niet indienen via Tax-on-web. U moet ze dus per post terugsturen.
  Als u geen papieren aangifte ontvangen heeft kunt u een exemplaar aanvragen bij uw belastingkantoor.

 • Mijn echtgenoot of de partner met wie ik wettelijk samenwoonde, is overleden in 2019. Hoe moet ik onze belastingaangifte voor inkomstenjaar 2019 invullen?

  Voor het jaar van overlijden van een van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden, moeten twee afzonderlijke aangiften worden ingediend:

  • een aangifte op uw naam waarin u uw eigen inkomsten vermeldt
  • een andere aangifte op naam van de nalatenschap van de overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner waarin de inkomsten van de overleden persoon moeten worden vermeld.

  U moet in uw eigen aangifte aanduiden of u kiest voor de vestiging:

  • van een gemeenschappelijke aanslag op naam van uzelf en de nalatenschap van uw overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

   De administratie zal de twee aangiften samenbrengen en beide echtgenoten of wettelijk samenwonende partners zullen samen worden belast. De overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner moet zijn keuze uitdrukken door in zijn aangifte het vakje bij code 1012 (vak II) aan te kruisen.

   Opgelet!

   U kunt niet kiezen voor een gemeenschappelijke aanslag wanneer u en uw echtgenoot of partner afzonderlijk moeten worden belast omwille van een andere reden dan het overlijden (bijvoorbeeld wanneer u of uw echtgenoot internationaal ambtenaar was).
    
  • van twee afzonderlijke aanslagen

   U zult afzonderlijk worden belast. De overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner moet zijn keuze uitdrukken door in zijn aangifte het vakje bij code 1013 (vak II) in te vullen.

   Als de overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner nalaat zijn keuze uit te drukken, zal de administratie twee afzonderlijke aanslagen vestigen.

  Om de meest voordelige keuze te kennen, kunt u gebruik maken van het berekeningsprogramma TaxCalc of kunt u terecht bij uw plaatselijke belastingkantoor.

 • Ik ben erfgenaam van twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden die overleden zijn in 2020. Hoe moet ik hun aangifte voor inkomstenjaar 2019 invullen?

  Als zij voorheen een gezamenlijke aangifte ontvingen, zult u voor hen ook voor het inkomstenjaar 2019 een gezamenlijke aangifte ontvangen. De administratie verzendt één aangifte op naam van de beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden.

  U kunt niet kiezen voor twee aparte aanslagen. U vermeldt dus de inkomsten van beide overleden echtgenoten of wettelijk samenwonenden in de aangifte.

  De aangifte moet ondertekend worden door de erfgenamen, algemene legatarissen of begiftigden van de overleden echtgenoten of wettelijk samenwonenden.

  Opgelet: U kunt deze aangifte niet indienen via Tax-on-web. U moet ze dus per post terugsturen.

  Als u geen papieren aangifte ontvangen heeft kunt u een blanco exemplaar aanvragen bij het belastingkantoor van de woonplaats van de overledenen.

 • Ik ben erfgenaam van twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden die beide in de loop van 2019 overleden zijn. Hoe moet ik hun belastingaangifte voor inkomstenjaar 2019 invullen?

  Wanneer beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden overlijden in de loop van 2019:

  • verstuurt de administratie twee aangiften, een op naam van elke overledene,
  • vermelden de erfgenamen daarin de inkomsten verkregen door elke overledene tijdens het jaar van overlijden,
  • moeten zij ook kiezen tussen een gezamenlijke aanslag of een afzonderlijke aanslag.

  Als de erfgenamen kiezen voor een gezamenlijke aanslag:

  • moeten zij, in de aangifte van de als laatste overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, de codes 1022, 1024 en 1025 ( vak II) aankruisen
  • moeten zij in de aangifte van de als eerste overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner de 1022 en 1023 (vak II) aankruisen
  • zal de administratie de twee aangiften samenvoegen om een gezamenlijke aanslag te vestigen

  Als de erfgenamen kiezen voor twee afzonderlijke aanslagen:

  • moeten zij, in de aangifte van de als laatste overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, de codes 1022, 1024 et 1026 (vak II) aankruisen
  • moeten zij in de aangifte van de als eerste overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner de 1022 en 1023 (vak II) aankruisen

  Om de meest voordelige keuze te kennen, kunt u gebruik maken van het berekeningsprogramma TaxCalc of kunt u terecht bij uw plaatselijke belastingkantoor.

  Opgelet!

  De erfgenamen kunnen niet kiezen voor de vestiging van een gemeenschappelijke aanslag wanneer beide echtgenoten of wettelijk samenwonende partners afzonderlijk moeten worden belast omwille van een andere reden dan het overlijden (bijvoorbeeld als één van de overledenen een internationaal ambtenaar was).

  Bij de keuze voor twee afzonderlijke aanslagen mogen de kinderen en de andere personen die voldoen aan de voorwaarden om als ten laste te worden aangemerkt, slechts in een van de twee aangiften, naar keuze, als persoon ten laste worden vermeld. Bij de keuze voor een gezamenlijke aanslag heeft dat geen belang aangezien de aangiften samengevoegd zullen worden.

  De aangiften kunnen worden ingediend via Tax-on-web: Aangifte in de personenbelasting voor een overleden persoon.

 • Wat moet ik doen als ik erf van een overledene die nog belastingen moest betalen?

  Ik ben erfgenaam

  De erfgenamen erven:

  • Het actief van de overledene
  • Het passief van de overledene

  Zij zijn verplicht om de schulden van de overledene te betalen. Dat geldt ook voor belastingschulden zoals de personenbelasting, de onroerende voorheffing, …

  Uw verplichting om de schulden te betalen, kan evenwel verschillen naargelang de houding die u aanneemt ten opzichte van de erfenis:

  • Als u de nalatenschap zuiver en eenvoudig aanvaardt, moet u alle schulden van de overledene betalen. Opgelet: u betaalt de belastingsschulden enkel in verhouding tot uw aandeel in de nalatenschap. Bv: als er twee erfgenamen zijn, betaalt iedere erfgenaam de helft van de belastingen van de overledene.

   Wat moet ik doen? In dit geval moet u aan geen enkele formaliteit voldoen.
    
  • Als u de nalatenschap aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving moet u de belastingen van de overledene alleen betalen ten belope van hetgeen u uit de nalatenschap krijgt.

   Wat moet ik doen? In dit geval moet u:
    
   • een verklaring van aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving afleggen op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de laatste woonplaats van de overledene.
   • Een boedelbeschrijving opmaken van de nalatenschappen (normaal gezien maakt de notaris deze op).
     
  • Als u de nalatenschap verwerpt, moet u de belastingen van de overledene niet betalen.

   Wat moet ik doen?  In dit geval moet u de nalatenschap verwerpen op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de laatste woonplaats van de overledene. 
    

  Ik was getrouwd of wettelijk samenwonend met de overledene

  Dezelfde regels als die van “Ik ben erfgenaam” (zie hierboven) gelden voor echtgenoten of wettelijk samenwonenden.

  In dit geval kan de ontvanger eisen dat u de belastingen van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner betaalt, zelfs als u de nalatenschap heeft verworpen. U wordt in dat geval immers aangesproken als echtgenoot/wettelijk samenwonende partner en niet als erfgenaam.

  Het bedrag dat u moet betalen voor de belastingen van uw overleden echtgenoot/wettelijk samenwonende partner hangt af van:

  • uw huwelijkscontract (gesloten voor of tijdens het huwelijk)
  • uw samenlevingscontract (gesloten voor of tijdens het wettelijke samenwonen)
  • het feit of u al of niet (feitelijk) gescheiden bent of dat de wettelijke samenwoning werd beëindigd
  • de aard van de belasting

  Als u wilt weten welk bedrag u moet betalen, kunt u contact opnemen met de ontvanger (zijn contactgegevens vindt u op de brieven die de administratie naar de overledene stuurden).

  Ik ben een legataris

  U bent een legataris als u (een deel van) de nalatenschap krijgt via testament.

  U moet de belastingen van de overledene deels of volledig betalen en dat op basis van uw concrete situatie (bv. u bent algemeen legataris, legataris ten algemene titel of ten bijzondere titel). Uw notaris kan u hierover meer uitleg geven.

  Zie ook : de nieuwe regels over de Deblokkering van rekeningen

 • Wat moet ik doen als ik erf van een overledene die belastingen terugkrijgt?

  Hierover vindt u meer informatie bij "terugkrijgen".