Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Onderhoudsgeld en achterstallen opeisen

FAQ Onderhoudsgeld en achterstallen opeisen

 • Voor wie kan de DAVO tussenkomen?

  De DAVO komt tussen voor volgende personen aan wie het onderhoudsgeld werd toegekend:

  • de kinderen
  • de (ex-) echtgenoot:
   • vóór of tijdens de echtscheidingsprocedure of
   • na de echtscheiding
  • de samenwonende, ongeacht of de samenwoning werd beëindigd of niet
 • Mijn ex-partner betaalt het onderhoudsgeld niet. Kan ik een beroep doen op de DAVO?

  De DAVO kan u helpen bij het invorderen van het onderhoudsgeld dat uw ex-partner verschuldigd is.

  Voor de tussenkomst door de DAVO moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet in België wonen

  • Het onderhoudsgeld werd 2 maal niet of niet volledig betaald in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag tot tussenkomst

  • U beschikt over een vonnis of authentieke akte waarin het exacte bedrag van het onderhoudsgeld werd vastgelegd

  Indien u ook voorschotten wenst dient u te voldoen aan een bijkomende voorwaarde (zie de rubriek “Voorschotten ontvangen").

 • Welke titel (vonnis, …) is nodig voor de tussenkomst van de DAVO?

  U moet beschikken over een uitvoerbare titel om een aanvraag te kunnen doen bij de DAVO.

   Er zijn drie categorieën van uitvoerbare titels:

  • de uitvoerbare gerechtelijke beslissing (= uitspraak door een rechter)
  • de akte echtscheiding door onderlinge toestemming
  • de uitvoerbare schikking 
               

  Vallen niet in deze categorieën:

  • een onderhands geschrift
  • een mondelinge afspraak
  • een vonnis of overeenkomst waarin geen bedrag van het onderhoudsgeld wordt vermeld
 • De DAVO staat vermeld in mijn vonnis. Doet de DAVO automatisch het nodige om het achterstallig onderhoudsgeld in te vorderen?

  De contactgegevens van de DAVO worden in alle vonnissen vermeld als publiciteitsmaatregel voor het bestaan van de Dienst.

  Dit betekent niet dat de DAVO automatisch tussenkomt. U dient zelf een aanvraag in te dienen. Meer informatie hierover vindt u terug onder de rubriek “een aanvraag indienen”.

 • Hoe ver in het verleden kan ik terugkeren voor de berekening van de achterstallen?

  De verjaringstermijn voor onderhoudsgeld is vastgelegd op 5 jaar.

  Deze termijn kan verlengd worden wanneer zich in het verleden o.a. één van onderstaande gebeurtenissen heeft voorgedaan :

  • Een vrijwillige betaling van de onderhoudsplichtige

  • Een bevel tot betalen dat werd betekend aan de onderhoudsplichtige

  • De betekening van het proces-verbaal van beslag aan de onderhoudsplichtige

  • Een dagvaarding van de onderhoudsplichtige voor het gerecht

 • Waarom een beroep doen op de DAVO voor de invordering van enkel achterstallen?

  De keuze voor de invordering tussen de DAVO en een gerechtsdeurwaarder is een persoonlijke keuze.

  Het essentiële verschil zit hem in de kosten. De tussenkomst van de DAVO is volledig gratis voor u (terwijl de onderhoudsplichtige 13% werkingskosten betaalt op de sommen die hij aan u verschuldigd is).


  Om de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder in te schakelen, zal u eerst een voorschot op de kostprijs moeten betalen (dit voorschot zal u later terugbetaald worden maar enkel nadat de gerechtsdeurwaarder erin geslaagd is om de sommen in te vorderen bij de onderhoudsplichtige).

  Zowel de gerechtsdeurwaarder als de DAVO beschikken over dezelfde middelen om sommen in te vorderen. Maar de DAVO maakt deel uit van de FOD Financiën en kan dus ook gemakkelijker aanspraak maken op eventuele belastingtegoeden van uw ex-partner.

 • Kan de DAVO ook buitengewone kosten (= medische kosten, schoolkosten,…) invorderen, voor wat betreft de kinderen?

  Ja, de DAVO kan tussenkomen maar enkel indien deze kosten in een notariële akte of vonnis vermeld worden en voor zover ze geïndividualiseerd worden in een  welbepaalde periode.

  Voorbeelden van buitengewone kosten die aanvaard worden door de DAVO :

  • driemaandelijks 100 euro ten titel van buitengewone kosten

  • 250 euro per maand voor de huur van een « studentenkot ».

  Voorbeelden van buitengewone kosten die NIET aanvaard worden door de DAVO:

  • 50% van alle schoolkosten
  • De helft van alle medische kosten
 • Wanneer betaalt de DAVO mij de achterstallen ?

  De DAVO verleent geen voorschotten op achterstallige onderhoudsgelden.

  Dit betekent dat de DAVO u deze achterstallen pas kan doorstorten nadat ze betaald werden door de onderhoudsplichtige.
  Wanneer de onderhoudsplichtige niet vrijwillig betaalt, zal de DAVO beslag leggen op zijn inkomsten. De uitvoering van dergelijke procedure kan enige tijd duren.