Voorafbetalingen

Het stelsel van de voorafbetalingen is verschillend naargelang de aard van de belastingplichtige. We onderscheiden de natuurlijke personen, de zelfstandigen en de vennootschappen.

Dit hoofdstuk gaat over de voorafbetalingen die recht geven op een bonificatie (natuurlijke personen).

Als u voorafbetalingen doet kunt u een bonificatie (= een korting op uw belasting) krijgen. Deze bonificatie kan worden verleend aan alle natuurlijke personen die, na aftrek van de voorheffingen en andere verrekenbare uitgaven, nog belasting op hun inkomsten verschuldigd zijn.

In elk geval is het heel belangrijk dat u de voorafbetalingen tijdig en op de juiste manier doet.

Voorafbetalingen

 • Wat is een bonificatie?

  Een bonificatie is een belastingvermindering. Als u genoeg voorafbetalingen doet, krijgt u een korting op uw te betalen belasting.

  Om recht te hebben op de bonificatie moet u als voorafbetaling het bedrag van  uw uiteindelijk verschuldigde belasting (of een deel ervan) vooraf betaald hebben. Voor de berekening van de bonificatie worden uw stortingen voor maximum 106% van uw uiteindelijk verschuldigde belasting in rekening genomen. Die 106% wordt berekend op uw globale belasting min de bedrijfsvoorheffing  en de andere verrekenbare bestanddelen (bijvoorbeeld belastingkredieten, roerende voorheffing, forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, …). U mag dus ook meer of minder dan die 106% storten, maar u kan nooit een bonificatie krijgen voor het gedeelte boven die 106%.

  Opgelet!

  Voor inkomsten als zelfstandige of als bedrijfsleider heeft u geen recht op een bonificatie. U kunt zelfs een belastingvermeerdering krijgen als u niet genoeg vooraf betaald heeft.

  Als u dus inkomsten van beide types heeft (als u bijvoorbeeld een deel van het jaar als werknemer en een deel als zelfstandige gewerkt heeft) worden uw voorafbetalingen (te beginnen met de oudste) eerst gebruikt om de vermeerdering te vermijden. Alleen de daarna nog overblijvende voorafbetalingen komen in aanmerking voor het verlenen van een eventuele bonificatie.

  Meer info over de voorafbetalingen op inkomsten van zelfstandigen en bedrijfsleiders

 • Kan ik een bonificatie krijgen?

  De bonificatie wordt toegekend aan elke natuurlijke persoon (werknemer en gepensioneerde) die nog effectief belasting moet betalen op zijn inkomsten ondanks de aftrek van bedrijfsvoorheffing en andere verrekenbare bestanddelen (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing…).

  Zelfstandigen die zich pas hebben gevestigd, kunnen ook een bonificatie krijgen.

 • Hoe wordt de bonificatie berekend?

  Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is het bedrag van de bonificatie gelijk aan de som van de volgende producten:

  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 1,50 %
  • Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 1,25 %
  • Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 1,00 %
  • Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 0,75 %
 • Welk bedrag moet ik storten?

  U kunt zelf bepalen welke bedragen u wilt vooraf betalen. U maakt best een schatting van de belasting die u zult moeten bijbetalen en bepaalt zo het bedrag van de voorafbetalingen.

  Het is aan te raden elk kwartaal 25% van het geschatte belastingsupplement te storten.

 • Hoe doe ik mijn voorafbetalingen?

  Als u voor de eerste keer een voorafbetaling wil doen, heeft u nog geen voorgedrukte overschrijvingsformulieren en dus nog geen gestructureerde mededeling. Daarom moet u de volgende richtlijnen volgen:

  • Betaal bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam staat
  • Betaal op rekening: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB)
  • Vermeld in de zone Naam en adres van de begunstigde: “Dienst Voorafbetalingen - Natuurlijke personen"
  • Via MyMinfin (rubriek 'Mijn betalingen' en dan 'Voorafbetalingen' kunt u de juiste gestructureerde mededeling vinden. Zo niet, vermeldt dan uw nationaal nummer (zonder enige toevoeging) in de vrije zone.
  • U kunt slechts één rijksregisternummer vermelden. Het is dus niet mogelijk om voor partners (gehuwden of wettelijk samenwonenden) één enkele betaling te verrichten. In dergelijk geval moet per partner een afzonderlijke betaling gebeuren.

  Na deze eerste betaling zult u voor de volgende vervaldagen van de Dienst Voorafbetalingen een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. U kunt uw gestructureerde mededeling online controleren met via MyMinfin.

  U moet die gestructureerde mededeling trouwens gebruiken voor iedere voorafbetaling die u nadien nog wenst uit te voeren.

  Als u gedurende een jaar geen voorafbetalingen doet, zal de spontane toezending van betalingsformulieren wegvallen. U kunt steeds de voorafbetaling hervatten en daarbij gebruik maken van dezelfde gestructureerde mededeling.

  Als u de betaling door een derde (bv. door een bank in het kader van een financieringscontract) laat uitvoeren, zorg er dan voor dat die derde eveneens de gestructureerde mededeling gebruikt.

  Als u voor een volgende vervaldag toch géén betalingsformulier heeft ontvangen, dan belet niets dat u de betaling uitvoert zoals hiervoor werd aangegeven (met de gekende en unieke gestructureerde mededeling of met vermelding van uw rijksregisternummer). 

 • Hoe voorafbetalen voor gehuwden of wettelijk samenwonenden?

  De voorafbetalingen worden individueel en dus voor iedere partner afzonderlijk beheerd.

  Elke partner moet voor eigen rekening de nodige voorafbetalingen storten om de belastingvermeerdering ter vermijden of om van de overeenkomstige bonificatie te kunnen genieten. U kunt dus samen géén gezamenlijke voorafbetaling voor beide partners uitvoeren. Als u voor elk van de partners een voorafbetaling wenst te verrichten, moeten twee afzonderlijke betalingen worden uitgevoerd, telkens met vermelding van het rijksregisternummer of de gestructureerde mededeling van de partner waarvoor de betaling is bedoeld.

  Nadien zal elk van de partners – tegen de volgende vervaldag – ook een afzonderlijk betalingsformulier ontvangen met vermelding van ieders specifieke gestructureerde mededeling.

 • Wanneer moet ik mijn voorafbetalingen doen?

  De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) betekent dit:

  • Voor het eerste kwartaal: ten laatste op 14 april 2020 (1ste voorafbetaling)
  • Voor het tweede kwartaal: ten laatste op 10 juli 2020 (2de voorafbetaling)
  • Voor het derde kwartaal: ten laatste op 12 oktober 2020 (3de voorafbetaling)
  • Voor het vierde kwartaal: ten laatste op 21 december 2020 (4de voorafbetaling)

  Dit zijn de uiterste data waarop uw betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. Aangezien er altijd een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van deze betaling op onze rekening, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten. Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

 • Wenst u meer informatie?

  Als u meer informatie wenst, kunt u altijd terecht bij het

  INNINGSCENTRUM
  Dienst Voorafbetalingen
  North Galaxy, Toren A
  Koning Albert II laan 33, bus 42
  1030 Brussel

  Tel. 02 572 57 57 (normaal tarief).