FAQ Inhoudingsplicht FOD Financiën

FAQ Inhoudingsplicht FOD Financiën

 • Wat is de wettelijke verplichting van inhouding en voor welke sectoren is deze van toepassing?

  De inhoudingsplicht geldt in de bouwsector, de vleessector en de sector van de bewakings- en/of toezicht diensten.

  Meer details over de definitie van de werken en diensten die onder de toepassing van de inhoudingsplicht, de solidaire- en subsidiaire verantwoordelijkheid vallen en de informatie over de gevolgen van niet-betaling van wettelijke verschuldigde bedragen vindt u hier:

 • Waar kan ik consulteren of de inhouding van toepassing is?

  U kan deze informatie vinden op de mobiele onlinedienst Check Inhoudingsplicht :

  U moet het ondernemingsnummer van de aannemer of de onderaannemer inbrengen en op Check klikken.

  De beslissing «NEE» maakt een attest van consultatie aan dat beperkt is in tijd. Dit attest is enkel geldig tot de datum die vermeld staat. Als u de factuur ten laatste op deze datum betaalt, moet u niets inhouden. Als u daarentegen de factuur betaalt na deze datum, moet u opnieuw de website consulteren op het effectieve moment dat u de betaling uitvoert.

  De beslissing «JA» is slechts geldig op de dag van de raadpleging. De aannemer of de onderaannemer waarvoor u de inhouding moet doen, kan op elk ogenblik overgaan tot de betaling van zijn fiscale en niet-fiscale schulden of een afbetalingsplan hebben verkregen dat hij naleeft. Indien u de factuur niet betaalt op de dag van de raadpleging, moet u de website opnieuw raadplegen op het ogenblik van de effectieve betaling van de factuur.

  Afhankelijk van het factuurbedrag krijgt u dan verschillende instructies:

  •  Is het bedrag van de factuur kleiner dan 7.143,00 EUR (exclusief btw)?
   • Bij de betaling van de factuur moet u 15 % van het factuurbedrag inhouden (exclusief btw)
  • Is het bedrag van de factuur gelijk aan of groter dan 7.143,00 euro (exclusief btw)?

  Om, in voorkomend geval, het in te houden bedrag te beperken tot de bestaande schuld op het ogenblik van de betaling van de factuur, moet u aan uw aannemer of onderaannemer een attest te vragen waaruit het bedrag van zijn schuld blijkt. (Zie vraag 8 voor de aanvraag van het fiscaal attest door de onderaannemer).

  Het afgeleverde attest is geldig gedurende 20 dagen volgend op de afgifte door de bevoegde dienst.

  Als de betaling van de factuur gebeurt tijdens deze periode:

  • en het bedrag van de schuld dat vermeld staat op het attest is kleiner dan 15 % van het te betalen bedrag (exclusief btw), moet u de inhouding en de storting beperken tot het bedrag dat voorkomt op het attest.
  • en het bedrag van de schuld dat vermeld staat op het attest is groter dan 15 % van het te betalen bedrag  (exclusief btw), moet u de inhouding en storting (zie hierna) van 15 % van de totale factuurwaarde(exclusief btw) uitvoeren.

  Schematisch overzicht (alle bedragen zijn exclusief btw)


   inhoudingsplicht

 • Is de consultatie van de mobiele onlinedienst Check Inhoudingsplicht noodzakelijk?

  Ja,  het is de enige manier om te weten of de onderaannemer actief is in de betrokken sectoren en of hij schulden heeft.

 • Moet ik een kopie van mijn factuur opsturen?

  Ja, het opsturen van een kopie van de factuur is een wettelijke verplichting.

 • Naar waar moet ik een kopie van mijn factuur opsturen?

  U moet uw facturen bij voorkeur naar het volgend e-mailadres sturen: CPIC.FINwithholdingobligation@minfin.fed.be. In het veld « onderwerp » van uw e-mail moet u enkel ‘Factuur+ het ondernemingsnummer van de onderaannemer’ vermelden, als volgt Factuur 0xxx.xxx.xxx’. Deze vermelding in het onderwerp van uw email moet ook de titel van het bestand met de factuur zijn dat u opstuurt.

  U kunt deze ook per post opsturen naar het adres:

  FOD FINANCIËN
  INNINGSCENTRUM
  NORTH GALAXY TOREN A
  DIENST INHOUDINGEN FOD FINANCIËN
  KONING ALBERT II LAAN 33 BUS 432
  1030 BRUSSEL 

 • Op welk rekeningnummer moet ik betalen?

  Op het rekeningnummer van de FOD Financiën, Inningscentrum, dienst Inhoudingen

  IBAN BE33 6792 0023 2046
  BIC PCHQBEBB

 • Welke mededeling moet ik gebruiken bij de betaling?

  De volgende gegevens moet u verplicht, in de opgegeven volgorde, vermelden in de mededeling van uw betaling:

  1. het ondernemingsnummer van de aannemer of de onderaannemer
  2. de naam van de aannemer of onderaannemer
  3. het bedrag en de datum van de factuur waarop de storting betrekking heeft

  ! Opgelet: deze gegevens zijn verplicht:  zonder deze gegevens kunnen wij de onderaannemer niet identificeren wat de procedure sterk vertraagt!

 • Ik ben onderaannemer: waar kan ik een attest van schuldtoestand aanvragen en wie moet ik contacteren als de inhoudingsplicht ten onrechte is gebeurd?

  Hiervoor moet u de dienst van de Algemene administratie van de Inning en Invordering contacteren. Deze dienst kan u kennen:

  • Via “MyMinfin” Opgelet: u heeft een eID of token nodig om toegang te krijgen tot uw dossier.
  • In onze gids van de fiscale administraties.
   • Als u zaakvoerder van een vennootschap bent:  gebruik als zoekterm  “inning vennootschapsbelasting”.  Vul vervolgens aan met gemeente (van de maatschappelijke zetel) en het ondernemingsnummer.
   • Als u een natuurlijke persoon of handelaar bent:  gebruik als zoekterm “inning personenbelasting”.   Vul vervolgens aan met de gemeente van uw woonplaats.
  • Door het raadplegen van het laatste aanslagbiljet dat u ontving.
 • Wat moet ik doen voor de inhoudingsplicht sociale zekerheid?

  Met de mobiele onlinedienst Check Inhoudingsplicht controleert u of een onderaannemer fiscale, niet-fiscale of sociale schulden heeft.

  U vindt meer informatie over de inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid op het portal van de sociale zekerheid.

 • Ik heb nog vragen. Waar kan ik terecht?

  Voor algemene informatie over de inhoudingsplicht kan u contact opnemen met onze medewerkers van het contactcenter op 02 572 57 57 (normaal tarief).

  Heeft u echter een vraag over uw persoonlijk dossier, stuur dan een e-mail naar CPIC.FINwithholdingobligation@minfin.fed.be