Verzamelaangifte

De volgende vervaldag voor het indienen van de btw-verzamelaangiften is 31 januari 2020.

Verzamelaangifte

 • Wat is een btw-verzamelaangifte?
  Een btw-verzamelaangifte is een btw-aangifte die de curator van een gefailleerde belastingplichtige moet indienen. Ze bevat alle handelingen die de curator heeft uitgevoerd vanaf de datum van faillietverklaring tot en met 31 december van het jaar volgend op de faillietverklaring, of in daarop volgende jaren.
 • Wie moet een btw-verzamelaangifte indienen?
  De curator van een gefailleerde belastingplichtige moet de verzamelaangifte indienen. Dat moet enkel voor die gefailleerde belastingplichtigen die voorheen zelf verplicht waren om periodieke btw-aangiften in te dienen.
 • Hoe kan ik een verzamelaangifte indienen?
  Dat kan eenvoudig op elektronische wijze via de Intervat toepassing.

  Deze toepassing is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en biedt verschillende voordelen:
   
  • u wordt gewaarschuwd in geval van een fout of ontbrekende gegevens;
  • uw aangifte wordt op een veilige manier verstuurd;
  • u kunt een of meer bijlagen bijvoegen en commentaar toevoegen;
  • u ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.
  Daarnaast is het nog steeds mogelijk om een verzamelaangifte op papier in te dienen. Neem in dat geval contact op met het belastingkantoor dat bevoegd is voor de failliete belastingplichtige om een blanco aangifteformulier op te vragen.
 • Wanneer moet ik een verzamelaangifte indienen?
  De eerste verzamelaangifte moet u indienen uiterlijk op 31 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het vonnis tot faillietverklaring is uitgesproken. Hierin neemt u alle handelingen op vanaf de datum van faillietverklaring tot en met 31 december van het jaar volgend op de faillietverklaring.

  Daarna moet u elk jaar uiterlijk op 31 januari een verzamelaangifte indienen waarin alle handelingen van het voorgaande kalenderjaar worden opgenomen. En dit zolang het faillissement niet gesloten is.

  Een laatste verzamelaangifte moet u indienen binnen een maand na de sluiting van het faillissement en dit voor de handelingen van het laatste jaar.
 • Moet ik een verzamelaangifte indienen voor alle faillissementen waarvoor ik verantwoordelijk ben?
  Nee. Een verzamelaangifte is enkel vereist als de gefailleerde belastingplichtige zelf verplicht was om periodieke btw-aangiften in te dienen vóór het vonnis van de faillietverklaring.

  U kunt het btw regime van een belastingplichtige raadplegen via Intervat > Btw regimes.

  Enkel voor de belastingplichtigen waarbij in Intervat het btw regime ‘FA’ (gefailleerde indieners van gewone periodieke aangiften) vermeld wordt, moet u verzamelaangiften indienen.
 • Is elektronische indiening verplicht?
  Nee. Er is geen verplichting om de verzamelaangifte elektronisch in te dienen, maar we raden het ten zeerste aan: de efficiëntiewinst is belangrijk voor u en voor ons.
 • Moet ik een verzamelaangifte indienen als er in het afgelopen kalenderjaar geen handelingen hebben plaatsgevonden?
  Ja, een aangifte moet altijd worden ingediend, ook al zijn er geen handelingen te melden. In dat geval dient u een nihilaangifte in.
 • De verzamelaangifte resulteert in een te betalen bedrag. Op welke rekening moet ik de aan de staat verschuldigde btw betalen?
  Zodra de verzamelaangifte werd ingediend, zal u een betaalbericht worden toegezonden met daarin het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling.

  Indien de gefailleerde op het ogenblik van de faling gevestigd was in het Vlaamse Gewest of in Brussel (waar hij voor de Nederlandse taal had gekozen), betaalt u de verschuldigde btw op rekening BE31 6792 0034 9355 op naam van de btw-ontvangsten Mechelen.

  Indien de gefailleerde in het Waals Gewest, in Brussel (waar hij voor de Franse taal had gekozen) of in het Duitstalig Gewest was gevestigd, betaalt u de verschuldigde btw op rekening BE42 6792 0034 9254 op naam van TVA –Recettes Namur.

  De betaling moet gebeuren binnen dezelfde termijn als deze voor de indiening van de aangifte.
 • De verzamelaangifte resulteert in een terug te betalen bedrag. Hoe lang duurt het om een terugbetaling te ontvangen?
  De terugbetaling zal plaatsvinden zodra het bevoegde team beheer de ingediende verzamelaangifte heeft geverifieerd en het bevoegde team Inning toestemming heeft gegeven om de terugbetaling te verrichten.

  Om de verwerking van de teruggave te bespoedigen, voegt u de bewijsstukken en bankgegevens van de rekening, waarop de teruggave mag gestort worden, als bijlage bij de verzamelaangifte.