FAQ EORI

 • Waarvoor dient een EORI-nummer?

  Het EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification number) wordt in artikel 1, punt 18, van het DWU DA gedefinieerd als een identificatienummer dat uniek is in het douanegebied van de Unie en door een douaneautoriteit aan een marktdeelnemer of een andere persoon wordt toegekend om hem voor douanedoeleinden te registreren. Het wordt in alle douaneprocedures gebruikt bij de uitwisseling van informatie met de douaneadministraties.

  Het EORI-nummer wordt gratis toegekend en heeft geen geldigheidstermijn.

  Het EORI-nummer kan worden gedeactiveerd (ongeldig worden gemaakt) op verzoek van de houder van het EORI-nummer (de geregistreerde persoon) of wanneer de douane er kennis van heeft dat de geregistreerde persoon de activiteiten waarvoor de registratie vereist was, heeft gestaakt (bijvoorbeeld ingevolge een faillissement).

 • Wie moet een EORI-nummer aanvragen?

  Marktdeelnemers zijn verplicht zich via een EORI-nummer bij de bevoegde douaneautoriteiten te laten registreren.

  De term marktdeelnemer wordt in artikel 5, punt 5, van het DWU gedefinieerd als een persoon die zich in het kader van zijn bedrijfsvoering bezighoudt met activiteiten die onder de douanewetgeving vallen.

  Andere personen dan marktdeelnemers zijn niet verplicht zich bij de bevoegde douaneautoriteiten te laten registreren.

  Voorbeeld 1: Een apotheker die in het kader van zijn beroepsactiviteiten goederen uit een derde land koopt op een online handelssite, moet een EORI-nummer hebben.

  Voorbeeld 2: Een andere persoon dan een marktdeelnemer (particulier) die goederen uit een derde land koopt op een online handelssite, moet geen EORI-nummer hebben.

  Voorbeeld 3: Een vzw die flyers importeert voor één van haar evenementen moet een EORI-nummer hebben.

 • In welk EU-land moet een EORI-nummer worden aangevraagd?

  Om een EORI-nummer te verkrijgen, moeten marktdeelnemers die in het douanegebied van de Unie gevestigd zijn, worden geregistreerd door de douaneautoriteit van de lidstaat waar zij zijn gevestigd (artikel 9, lid 1, van het DWU).

  Om een EORI-nummer te verkrijgen, moeten marktdeelnemers die niet in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd, worden geregistreerd door de douaneautoriteit van de lidstaat waarin zij voor het eerst een aangifte of een aanvraag voor een beschikking indienen (artikel 9, lid 2, van het DWU).

  Voorbeeld 1: Een filiaal (dat per definitie geen rechtspersoonlijkheid heeft) heeft een adres en een btw-identificatienummer in België. Het hoofdbestuur (het adres van de moedervennootschap) ervan is echter in Nederland gevestigd. Bijgevolg moet de moedervennootschap (die wel rechtspersoonlijkheid heeft) in Nederland een EORI-nummer aanvragen. Het Belgische btw-identificatienummer moet gekoppeld zijn aan het toegekende Nederlandse EORI-nummer.

  Voorbeeld 2: Een filiaal (dat per definitie geen rechtspersoonlijkheid heeft) heeft een adres en een btw-identificatienummer in België. Het hoofdbestuur (het adres van de moedervennootschap) ervan is echter in de Verenigde Staten gevestigd. Bijgevolg moet de moedervennootschap (die wel rechtspersoonlijkheid heeft) een EORI-nummer aanvragen bij de douaneautoriteiten van de lidstaat die verantwoordelijk zijn voor de plaats waar zij voor het eerst een aangifte of een aanvraag voor een beschikking indient.

  Het adres van de moedervennootschap in de Verenigde Staten zal in de EORI-gegevensbank als vestigingsadres worden vermeld, zelfs wanneer de vennootschap door haar filiaal ook wordt beschouwd als zijnde in België gevestigd.

  Voorbeeld 3: Een natuurlijke persoon (onderneming) heeft een vestigingseenheid en een btw-identificatienummer in België. De statutaire zetel van de vennootschap is echter in Luxemburg gevestigd. De statutaire zetel van een natuurlijke persoon (onderneming) komt overeen met de gewone verblijfplaats (= domicilie) van de oprichter ervan. Bijgevolg moet de persoon in Luxemburg een EORI-nummer aanvragen. Het Belgische btw-identificatienummer moet gekoppeld zijn aan het toegekende Luxemburgse EORI-nummer.

  De contactgegevens van de bevoegde douaneautoriteiten zijn terug te vinden in nationale uitvoeringsdocument.

  Opmerkingen:

  Het adres van de statutaire zetel van een natuurlijke persoon (onderneming) is niet zichtbaar in de online KBO-gegevensbank vanwege de bescherming van persoonsgegevens

 • Hoe kan een EORI-nummer in België worden verkregen?

  Marktdeelnemers die hun hoofdbestuur in België hebben, vragen een EORI-nummer aan via het formulier  AANVRAAG/BE/EORI/A3 (PDF, 243.56 KB).

  Marktdeelnemers die hun hoofdbestuur in een derde land hebben en die de eerste douaneverrichting (een aangifte indienen of een beschikking vragen) in België willen uitvoeren, vragen een EORI-nummer aan via het formulier  AANVRAAG/NIET-EU/EORI/A4 (PDF, 320.11 KB).

  Opmerkingen:

  • Om de verwerking van de aanvraag te vergemakkelijken, gelieve, indien mogelijk, het KBO- of btw-nummer van de aanvrager in het onderwerp van de e-mail te vermelden.
  • Gelieve uw berichten niet te dupliceren vóór het einde van de verwachte verwerkingstermijn want dit voegt een extra vertraging toe aan onze antwoordtijd .
 • Wanneer moet een EORI-nummer worden aangevraagd?

  Aangezien de registratie enkele dagen kan duren omwille van de administratieve procedure waarin de nationale wetgeving van de bevoegde lidstaat voorziet, wordt aanbevolen dat de marktdeelnemers zich vooraf in de bevoegde lidstaat registreren.

  Ter informatie:

  Opmerkingen:

  • Om de verwerking van de aanvraag te vergemakkelijken, gelieve, indien mogelijk, het KBO- of btw-nummer van de aanvrager in het onderwerp van de e-mail te vermelden.
  • Gelieve uw berichten niet te dupliceren vóór het einde van de verwachte verwerkingstermijn want dit voegt een extra vertraging toe aan onze antwoordtijd.
 • Wat is het KBO-nummer?

  Het KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) is het uniek ondernemingsnummer. Om de geldigheid van het        KBO-nummer te controleren, kunt u de online KBO-gegevensbank raadplegen.

 • Is het mogelijk een EORI-nummer aan te vragen als het KBO-nummer nog niet actief is?

  Nee. De EORI-gegevensbank is rechtstreeks gekoppeld aan de KBO-gegevensbank. Als het KBO-nummer niet actief is, kan het overeenkomstige EORI-nummer niet worden geactiveerd.

  De aanvraag voor een EORI-nummer moet na activering van het KBO-nummer worden verzonden.

  Om de status van het KBO-nummer te controleren, kunt u de online KBO-gegevensbank raadplegen.

 • Wat is de structuur van een EORI-nummer dat door België wordt afgeleverd?

  Voor een marktdeelnemer die zijn hoofdbestuur in België heeft, bestaat het EORI-nummer uit twee delen:

  • de landcode van België (BE), gevolgd door het
  • het KBO-nummer dat begint met 0, zonder spaties of leestekens (10 cijfers)

  Voor een marktdeelnemer die zijn hoofdbestuur in een derde land heeft, bestaat het EORI-nummer uit drie delen:

  • de landcode van België (BE), gevolgd door
  • de landcode van het land van het hoofdbestuur, gevolgd door
  • een volgnummer (6 cijfers)
 • Hoe kan de geldigheid van een EORI-nummer worden gecontroleerd?

  Alle EORI-nummers kunnen worden gecontroleerd in de online EORI-gegevensbank.

  Een marktdeelnemer die zijn hoofdbestuur in België heeft, kan de status van zijn EORI-nummer gemakkelijk controleren.

  Voorbeeld: het KBO-nummer van de Federale Overheidsdienst Financiën is 0308.357.159. Als het EORI-nummer van de Federale Overheidsdienst Financiën bestaat, zou het er als volgt uitzien: BE + KBO-nummer dat begint met 0, zonder spaties of leestekens, namelijk: BE0308357159.

  Procedure:

  1. Ga naar de online EORI-gegevensbank.
  2. Voer het EORI-nummer (in het voorbeeld:  BE0308357159) zonder spaties of leestekens en klik op ‘Valideren’.
  3. Als de volgende vermelding verschijnt: This EORI number is valid, betekent dit dat het EORI-nummer bestaat en geldig is. Er mogen dan geen nieuwe aanvragen worden ingediend.

  Opmerking: Als de naam en het adres ontbreken en u wilt dat ze verschijnen, vul dan het formulier TOELATING/EORI/A2   (PDF, 190.02 KB)in.


 • Waarvoor dient het formulier TOELATING/EORI/A2?

   TOELATING/EORI/A2 (PDF, 190.02 KB) is het formulier waarmee een marktdeelnemer of een andere persoon dan een marktdeelnemer (particulier) met een geldig EORI-nummer toelating verleent om bepaalde informatie (naam en adres) uit de online EORI-gegevensbank te publiceren op de openbare EORI-website van TAXUD.

  Dit formulier moet enkel ingediend worden indien met de eigenlijke aanvragen voor een EORI-nummer via de aanvraagformulieren A3 of A4 er geen toelating tot publicatie van deze gegevens was toegekend en men dit wenst te wijzigen.

 • Waarvoor dient het formulier AANVRAAG/BE/EORI/A3?

   AANVRAAG/BE/EORI/A3 (PDF, 243.56 KB) is het aanvraagformulier voor een EORI-nummer voor een marktdeelnemer of een andere persoon dan een marktdeelnemer (particulier) die zijn hoofdbestuur of gewone verblijfplaats in België heeft.

 • Waarvoor dient het formulier AANVRAAG/NIET-EU/EORI/A4?

   AANVRAAG/NIET-EU/EORI/A4 (PDF, 320.11 KB) is het aanvraagformulier voor een EORI-nummer voor een marktdeelnemer die zijn hoofdbestuur in een derde land heeft en zijn eerste douaneverrichting (een aangifte indienen of een beschikking vragen) in België wil uitvoeren.

 • Ik ben een particulier, moet ik een EORI-nummer hebben?

  Een particulier is een andere persoon dan een marktdeelnemer en is niet verplicht om een EORI-nummer aan te vragen. Om aan te duiden dat particulieren niet beschikken over een EORI-nummer en dit nummer dan ook niet kunnen vermelden op de douaneaangifte, wordt in de betrokken vakken van de aangifte de vermelding ‘BEPRIVATEPERSON’ aangebracht.

  Deze informatie moet gekend zijn bij de aangever. Informeer hem, zo nodig, over uw status als particulier.

  Een particulier kan echter, op verzoek, een EORI-nummer ontvangen als hij daartoe de tweede kader van het formulier  AANVRAAG/NIET-EU/EORI/A4 (PDF, 320.11 KB) invult.

 • Is het EORI-nummer geldig voor alle in- en uitvoerverrichtingen in het douanegebied van de Unie?

  Marktdeelnemers moeten zich slechts één keer, in één lidstaat, registreren. Het EORI-nummer zal door alle douaneautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie worden erkend.

 • Wat als de gegevens van het EORI-nummer die zichtbaar zijn in de online EORI-gegevensbank niet volledig zijn?

  Voor de publicatie van gegevens uit de online EORI-gegevensbank moet het formulier  TOELATING/EORI/A2 (PDF, 190.02 KB) worden ingevuld.

  Zie ook FAQ 10.

 • Waarvoor dient de publicatie van gegevens uit de online EORI-gegevensbank?

  De publicatie van bepaalde gegevens met betrekking tot het EORI-nummer (naam en adres) uit de online EORI-gegevensbank maakt het bijvoorbeeld klanten, transportbedrijven, aangevers, douaneagentschappen,... mogelijk om de geldigheid van een EORI-nummer en de houder ervan (naam en adres) te controleren.

  De publicatie van de naam en het adres van de houder van het EORI-nummer is facultatief en hangt af van de activiteiten en behoeften van elke marktdeelnemer. Bovendien verhindert de niet-publicatie van deze gegevens niet de geldigheid van het EORI-nummer.

 • Hoe kunnen één of meer btw-nummers aan een bestaand EORI-nummer worden gekoppeld?

  De betrokken persoon moet zijn aanvraag om één of meer btw-nummers te koppelen aan zijn bestaande EORI-nummer indienen bij de douaneautoriteit van de lidstaat die het EORI-nummer heeft toegekend.

  Voorbeeld: Een in Spanje gevestigde marktdeelnemer krijgt een EORI-nummer van de Spaanse douaneautoriteiten. Indien de marktdeelnemer een btw-identificatienummer ontvangt van de Belgische belastingadministratie, moet deze marktdeelnemer aan de douaneautoriteit die het EORI-nummer heeft toegekend (in voorkomend geval de Spaanse douaneautoriteiten), vragen om het Belgische btw-identificatienummer te koppelen aan het Spaanse EORI-nummer.

  De contactgegevens van de bevoegde autoriteiten zijn terug te vinden in het nationale uitvoeringsdocument.

 • Verdere vragen inzake EORI?

  Voor meer informatie staan de volgende documenten en websites tot uw beschikking:

  Als u echter nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de EORI-cel via het volgende e-mailadres: EORI.be@minfin.fed.be.

  Om de verwerking van uw aanvraag te vergemakkelijken, gelieve altijd uw EORI- of KBO- of btw-nummer te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.