Uitzonderlijke AAD&A-maatregelen

 • Van sommige documenten moet het originele exemplaar bezorgd worden aan de douane. Kan hier uitzonderlijk van afgeweken worden?

  Het digitaal aanvragen en afleveren van vergunningen is de regel tijdens de social distancingmaatregelen.

  Certificaten en vergunningen die origineel op papier worden afgeleverd, mogen tijdelijk digitaal worden verstuurd aan de verifiërende ambtenaar, ook indien er een afschrijving nodig is. Bij conformiteit zal de aangifte aanvaard worden.

  Wanneer vergunningen of certificaten op deze wijze worden voorgelegd, dient de aangever een verklaring bij te voegen met de melding dat de originele stukken zich bij hem bevinden en gearchiveerd worden in het kader van zelf-archivering.

  Uitzondering bij uitvoer: documenten die moeten geviseerd worden door douane en die de zending vergezellen (vb ATR, EUR1). Deze stukken riskeren anders om niet aanvaard te worden in het land van bestemming.

 • Is er een versoepeling mogelijk voor de uitbreiding van een douanevergunning? Bijvoorbeeld doordat ondernemingen extra opslagplaatsen moeten toevoegen voor oplopende voorraden in de logistieke keten.

  Houders van vergunningen voor actieve veredeling, douane-entrepots, tijdelijke opslagfaciliteiten of laad- en losruimten kunnen tijdelijk per e-mail een aanvraag indienen voor de uitbreiding van hun huidige vergunning met andere opslagruimten, op voorwaarde dat deze opslagruimten zich in België bevinden én uitsluitend worden gebruikt voor de opslag van goederen die nog geen definitieve douanebestemming hebben gekregen. AAD&A - Tijdelijke toevoeging van nieuwe opslagplaatsen.

 • Zijn er ondersteunende maatregelen met betrekking tot betalingstermijnen?

  Wegens de uitbraak van het coronavirus heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) de volgende ondersteuningsmaatregelen genomen voor zowel de houders van een kredietrekening als voor diegenen die er niet over beschikken. Meer info op de website AAD&A - Ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot de betalingstermijnen.

 • Door de coronacrisis wordt het werken met originele oorsprongscertificaten erg bemoeilijkt. Zijn er mogelijke alternatieven?

  Voor invoer aanvaardt de AAD&A, op voorstel van de Europese Commissie, dat de oorsprongscertificaten tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden in digitale vorm kunnen worden aangeboden.
  Wat uitvoer betreft, verzoekt de Europese Commissie de lidstaten om zo ruim mogelijk gebruik te maken van andere certifiëringsmiddelen, zoals de vergunning van "toegelaten afzender".
  Om de taak van ondernemingen die nog geen "toegelaten afzender" zijn te vergemakkelijken, staat de AAD&A tijdelijk toe dat ondernemingen onder bepaalde voorwaarden een (voorlopige) toelating van "toegelaten afzender" kunnen verkrijgen alvorens de normaal verplichte audit te hebben doorlopen.
  Voor meer informatie: AAD&A - Toekenning van een vergunning toegelaten exporteur inzake oorsprong

 • Als toegelaten geadresseerde ondervind ik moeilijkheden om mijn transitformaliteiten af te sluiten binnen de door mijn vergunning opgelegde termijn. Is er hier een tolerantie voor?

  Voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden in verband met de COVID-19-crisis, tolereert de AAD&A tijdelijk een verlengde termijn van kennisgeving wat betreft de aanmelding van de resultaten van het onderzoek van de goederen alsook eventuele onregelmatigheden.
  Uitzonderlijk mag de kennisgeving van de termijn zoals vermeld in de vergunning overschreden worden, maar deze moet ten allen tijde gebeuren uiterlijk op de derde dag na datum waarop de toelating voor het lossen van de goederen ontvangen werd.
  Meer informatie: AAD&A - tolerantie voor de kennisgevingstermijn aan het douanekantoor van bestemming.