Wat is de impact van de Brexit op de verplichting tot btw-identificatie?

  • Wat verandert er voor de verplichting tot btw-identificatie in België van een onderneming uit het Verenigd Koninkrijk?

    In principe kunnen, op vandaag, de belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk worden geregistreerd hetzij onder een individueel btw-identificatienummer zonder aansprakelijke vertegenwoordiger (rechtstreekse identificatie), hetzij onder een individueel btw-identificatienummer (via de aanstelling van een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger voor de btw in België, die gehouden is om een bankwaarborg te stellen). Voor een aantal specifieke handelingen (van invoer en onechte doorvoer, van opslag in btw-entrepot, enz …) kan eventueel beroep worden gedaan op een vooraf erkende persoon (de zgn. globale aansprakelijke vertegenwoordiging).

    Gezien het Verenigd Koninkrijk op 01.01.2021 (einde overgangsperiode) effectief een derde land in de zin van artikel 1, § 2, 3°, van het Btw-Wetboek wordt, moet vanaf die datum principieel elke belastingplichtige uit het Verenigd Koninkrijk, alvorens in België belastbare handelingen te stellen waarvoor hij schuldenaar wordt van de Belgische btw, een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen indien hij zich in België voor de btw wil laten registreren.

    Bijgevolg moeten de belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk die nu beschikken over een rechtstreeks BE-btw-identificatienummer, nog vóór 01.01.2021 hun directe identificatie laten omzetten in een btw-identificatie onder een individueel BE-btw-identificatienummer mét aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger voor de btw in België. Voor de in dat verband te vervullen voorwaarden en formaliteiten wordt verwezen naar het ter zake bevoegde Centrum Buitenland, Team 1, Kruidtuinlaan 50, bus 3410, 1000 Brussel, België, tel. 02 577 40 50, foreigners.team1@minfin.fed.be.

  • Wat verandert er mbt. de verplichting tot btw-identificatie in het Verenigd Koninkrijk van een onderneming uit België?

    Voor deze problematiek en alle eventuele wijzigingen in dit verband is uitsluitend de fiscale administratie uit het Verenigd Koninkrijk bevoegd. Dit betreft zowel de verplichting tot btw-identificatie in algemene zin, als het lot van de Belgische belastingplichtigen die momenteel beschikken over een rechtstreeks btw-identificatienummer in het Verenigd Koninkrijk.