Algemene info btw

Impact van de Brexit op de btw

De verandering van status van het Verenigd Koninkrijk van EU-lidstaat naar derde land heeft voor uw onderneming als belangrijkste consequentie dat het vrije verkeer van goederen, waarvoor er geen douane- of fiscale formaliteiten nodig zijn, niet meer van toepassing zal zijn. Die formaliteiten worden dus van kracht.

Voor de btw-reglementering heeft die verandering van status de volgende impact voor uw onderneming:

 • Uw verkopen van goederen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk zijn geen intracommunautaire leveringen meer, maar worden uitvoeren, meestal vrijgesteld van btw volgens artikel 39, §§ 1 en 2, van het Btw-Wetboek.
   
 • Uw aankopen van goederen bij leveranciers in het Verenigd Koninkrijk zijn geen intracommunautaire verwervingen meer, maar worden invoeren.

De volgende FAQ behandelen de voornaamste consequenties van de Brexit inzake btw, uitgaande van het gegeven dat de Brexit wettelijk gezien een feit is op 31.01.2020, maar in de realiteit pas op 01.01.2021 uitwerking zal hebben.

 • Brexit – wanneer?

  De datum voor de Brexit is vastgelegd op 31.01.2020.

  Vervolgens begint op 01.02.2020 een overgangsperiode tot en met 31.12.2020 te lopen.

  Deze overgangsperiode, die éénmalig met één of twee jaar kan verlengd worden - de beslissing hierover moet genomen worden vóór 01.07.2020 - dient vooral om een akkoord te bereiken over de toekomstige relaties. Tijdens die overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk geen lid meer zijn van de Europese Unie, maar blijft het wel gebonden door het overgrote deel van het Europese acquis, de financiële verplichtingen voor 2020 en de internationale verdragen van de EU.

  Onderstaand gaan dan ook de gevolgen van de Brexit vanaf het verstrijken van de overgangsperiode (nu bepaald op 31.12.2020).

 • Impact voor goederen

  Uitvoer

  In het kort:

  De verschillen met het intracommunautaire systeem zijn:

  • er is geen sprake meer van een intracommunautaire levering, maar van een uitvoer

  • de wettelijke basis verandert: artikel 39bis van het Btw-Wetboek wordt artikel 39, § 1 van het Btw-Wetboek

  • u moet het btw-nummer van uw klanten in het Verenigd Koninkrijk niet meer vermelden op uw factuur

  • u moet geen intracommunautaire opgave meer indienen voor uw verkopen naar het VK

  • u moet de verkopen van goederen aan uw klanten in het Verenigd Koninkrijk opnemen in rooster 47 van uw btw-aangifte in plaats van in rooster 46

  Meer informatie in de FAQ "Wat zal de impact van de Brexit op de btw-behandeling van de leveringen van goederen van België naar het Verenigd Koninkrijk zijn?"

  Invoer

  In het kort:

  De verschillen met het verleden zijn:

 • Impact voor diensten

  Voor de meeste diensten in een B2B (business tot business) omgeving verandert er niets. De plaats waar de dienst wordt verondersteld plaats te hebben gevonden, blijft dezelfde.

  Concreet:

  • Verenigd Koninkrijk -> België: de Belgische btw over de dienst blijft verschuldigd. U moet hem betalen via uw periodieke btw-aangiften.

  • België -> Verenigd Koninkrijk: uw onderneming dient geen Belgische btw aan te rekenen. De vermelding ‘btw verlegd’ moet u niet meer opnemen.

  Meer informatie over transport van goederen.
   
  Meer informatie over ‘intellectuele of immateriële’ diensten.
   

  Diensten aan afnemers uit het Verenigd Koninkrijk moet u niet meer in de intracommunautaire opgave opnemen.

 • Impact voor financiële handelingen en handelingen inzake verzekeringen

  De Brexit zal een impact hebben op het recht op aftrek voor belastingplichtigen in België die financiële of verzekeringshandelingen verrichten zoals bedoeld in artikel 44, § 3, 4° tot 10° van het Btw-Wetboek en voor de daarmee samenhangende diensten als makelaar of mandataris (banken, verzekeraars, financiële instellingen).

  Als de medecontractant in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, zal hij beschouwd worden als gevestigd buiten de EU en die belastingplichtigen kunnen de voorbelasting over die handelingen in aftrek brengen volgens artikel 45, § 1, 4° en 5° van het Btw-Wetboek. 

 • Impact op de opgaven van intracommunautaire handelingen

  Elke Belgische onderneming die in de periode van 01.01.2020 tot en met 31.12.2020  intracommunautair handelt met belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk , moet die handelingen opnemen in zijn opgave(n) van de intracommunautaire handelingen. Deze verplichting blijft, ondanks het feit dat het EU VIES systeem vanaf 01.01.2021 (einde overgangsperiode) niet langer zal toelaten om de bedoelde gegevens na te kijken en te valideren.

  Om bij latere controles te kunnen bewijzen dat het VK-btw-nummer van uw klant wel degelijk bestond en geldig was ten tijde van de verrichte levering van goederen of diensten kunt u:

  • print screens nemen van elk VIES-scherm met daarop de geconsulteerde en gevalideerde  gegevens van uw klant en die bewaren gedurende 7 jaar (en meer)

  • douaneaangiften aanvragen voor de goederen die na 31.12.2020 aankomen aan de buitengrens met het Verenigd Koninkrijk om naar daar uitgevoerd te worden.

 • Impact op de btw-teruggaven

  Vanaf 01.04.2021 is het niet meer mogelijk om teruggaven van Britse btw aan te vragen via VATREFUND.

  • Teruggaaf van Britse btw over de handelingen vanaf 01.01.2019 tot en met 31.12.2019: in te dienen uiterlijk op 30.09.2020 via VATREFUND

  • Teruggaaf van Britse btw over handelingen vanaf 01.01.2020 tot en met 31.12.2020: in te dienen uiterlijk op 31.03.2021, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van Richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12.02.2008 (via VATREFUND)

  • Teruggaaf van Britse btw over handelingen vanaf 01.01.2021: de in dat verband na te leven modaliteiten en formaliteiten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Britse belastingadministratie

   Meer informatie in de FAQ "Wat is de impact van de Brexit op de verzoeken om teruggaaf van btw?"

 • Impact op de verplichting tot btw-identificatie

  Vanaf 01.01.2021 - en in de praktijk al vanaf 01.10.2020 - komen belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk niet meer in aanmerking voor een rechtstreekse btw-identificatie in België.

  Als belastingplichtige uit het Verenigd Koninkrijk moet u dan ook een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen als u zich voor de btw in België wil laten identificeren.

  Als u al een rechtstreeks btw-identificatienummer in België hebt, dan moet u dat bij de Brexit laten omzetten naar een individueel btw-identificatienummer met aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger. U behoudt wel hetzelfde nummer.

  Meer informatie in de FAQ "Wat is de impact van de Brexit op de verplichting tot btw-identificatie?"

 • Impact op de bepaling van de schuldenaar van de btw

  Vanaf 01.01.2021 – en in de praktijk al vanaf 01.10.2020 - moet elke belastingplichtige uit het Verenigd Koninkrijk, alvorens in België belastbare handelingen te stellen waarvoor hij schuldenaar wordt van de Belgische btw, een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen wil hij zich in België voor de btw laten registreren.
   
  Daardoor kan u, als belastingplichtige uit het Verenigd Koninkrijk, schuldenaar van de Belgische btw worden in situaties waarin toepassing moet worden gemaakt van de algemene regeling of één van de bijzondere regelingen van verlegging van heffing naar de medecontractant. Bijgevolg zal de niet in België gevestigde dienstverrichter of leverancier waarmee u dan handelt, zich niet langer in België moeten laten identificeren voor de btw.

  Meer informatie in de FAQ "Wat is de impact van de Brexit op de bepaling van de schuldenaar van de btw?"

 • Impact op MOSS

  Vanaf 01.01.2022 zal het Verenigd Koninkrijk ophouden deel uit te maken van de MOSS IT-systemen en informatie-uitwisseling tussen lidstaten.
   
  Opgelet, enkel de btw over diensten van telecommunicatie, radiodistributie, televisie en elektronische diensten die u uiterlijk op 31.12.2020 in het Verenigd Koninkrijk realiseerde, kan nog worden aangegeven en voldaan via de MOSS-aangifte over het 4de kwartaal 2020, in te dienen uiterlijk 20.01.2021.
   
  In de loop van 2021 en nog tot uiterlijk 31.12.2021 kunnen de correcties worden aangegeven aan MOSS-aangiften (voor de handelingen van vóór 2021) die in een lidstaat werden ingediend met betrekking tot diensten die  in het Verenigd Koninkrijk tot uiterlijk 31.12.2020 werden verstrekt.

  Dit laatste geldt ook in omgekeerde zin, met name voor de wijzigingen aan de MOSS-aangiften die uiterlijk op 31.12.2020 in het Verenigd Koninkrijk werden ingediend en die betrekking hebben op de verleende diensten in de lidstaten van verbruik.

  Bent u een Britse btw-plichtige en wil u OSS blijven gebruiken na de Brexit en de overgangsperiode ? Dan moet u zich registreren als btw-plichtige in een EU-lidstaat. U krijgt dan een individueel identificatienummer dat u alleen voor MOSS kunt gebruiken.

  Meer informatie in de FAQ "Wat is de impact van de Brexit op de MOSS?"