Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Mini One Stop Shop (MOSS)

Mini One Stop Shop (MOSS)

 • Wat is de Mini One Stop Shop (MOSS) en wie kan het gebruiken?

  MOSS of Mini One Stop Shop (Mini enig loket systeem), de toepassing voor ondernemingen die:

  • in België gevestigd zijn
  • elektronische diensten, telecommunicatiediensten of radio- en televisieomroepdiensten of verrichten
   • aan niet btw-plichtigen (dus bijvoorbeeld aan particulieren of overheidsinstellingen …)
   • in andere lidstaten van de Europese Unie

  Sinds 1 januari 2019 moet u de factureringsregels van de lidstaat van identificatie toepassen (en niet langer die van de lidstaat van verbruik).

  Uw gebruik van MOSS hangt af van het al dan niet overschrijden van de drempel ten opzichte van het jaarlijkse omzetcijfer en treedt in werking vanaf 1 januari 2019:

  • minder dan of gelijk aan 10.000 euro: u kunt kiezen voor belastingheffing
   • in België: u moet MOSS niet gebruiken
   • in de lidstaat van gebruik: u kunt ervoor kiezen om MOSS te gebruiken of niet
  • hoger dan 10.000 euro: uw activiteiten worden verplicht belast in de lidstaat van verbruik. U moet MOSS gebruiken.

  Alle lidstaten van de Europese Unie zullen een vergelijkbaar systeem aanbieden.

 • Wat kunt u doen via MOSS?

  Met MOSS kunt u:

  • zich registreren in uw lidstaat van vestiging (België)
  • één elektronische btw-aangifte doen voor al deze diensten in alle lidstaten waar zij niet gevestigd bent
  • één enkele betaling doen in België van de verschuldigde btw voor al deze diensten in de hele Europese Unie
 • Hoe kunt u zich registreren in MOSS in België?

  1. U logt in op het beveiligde portaal Intervat (24/24 toegankelijk) via
   • ofwel uw Belgische identiteitskaart
   • ofwel uw certificaat klasse 3 (IsabelGlobalSignQuoVadis)
   • ofwel uw mandataris
     
  2. U kiest in het menu van Intervat het tabblad MOSS/Registratie
   • als u geïdentificeerd en gevestigd bent in België, vult u uw Belgisch btw-nummer in en klikt u op de groene pijl
   • als u noch geïdentificeerd, noch gevestigd bent in de Europese Unie, klikt u op de overeenstemmende groene pijl
     
  3. U vult de gevraagde gegevens aan. 
   Als Belgische btw-plichtige zullen uw naam en adres automatisch verschijnen in de velden. Gelieve een e-mailadres op te geven. Dit adres zullen wij gebruiken voor al onze communicaties.
    
  4. U ondertekent elektronisch het pdf bestand met alle ingevoerde gegevens. 
   Als ook de FOD Financiën haar elektronische handtekening heeft geplaatst, geldt deze pdf als ontvangstbevestiging voor uw registratie
    
  5. U zal binnen de 15 dagen na registratie via mail (op het e-mailadres dat u heeft vermeld bij uw registratie) een validatie van uw registratie of een gemotiveerde weigering ontvangen.

  De wettelijke datum van indiening voor de trimestriële MOSS aangiften zijn 20 april, 20 juli, 20 oktober en 20 januari.

 • Hoe de MOSS kwartaalaangifte indienen in België en hoe deze buitenlandse MOSS BTW betalen?

  Videodemonstratie

  1. U kan pas een MOSS aangifte indienen, indien u bent geregistreerd bent als “MOSS belastingplichtige” (zie punt 3: 'Hoe zich registreren als MOSS belastingplichtige')
    
  2. De MOSS aangifte moet via het beveiligd intervatportaal ingediend worden (24h/24h toegankelijk):
   • met uw elektronische Belgische identiteitskaart
   • via uw gevolmachtigde 
   • met een klasse 3 certificaat (meer info)
     
  3. U kiest op het intervatportaal in het menu voor : 'MOSS Aangifte'
    
  4. Daar kan u kiezen om aan te geven:
  5. Werkwijze om een aangifte in te dienen:

   Stap 1 - Aangifte

   a) Geef uw btw nummer op (eerst BE in het eerste veld voor Belgische btw belastingplichtigen, of EU voor niet Europese ondernemingen) en klik op 'Start het ingeven via schermen'.

   c) Indien u geen 'MOSS' omzet gerealiseerd heeft tijdens deze periode, moet u eveneens een aangifte indienen. U kan een nihil aangifte indienen door de knop 'Wil u een nihil aangifte indienen' aan te vinken.

   d) In het volgend scherm 'AANGIFTE VAN DE VERRICHTE DIENSTEN' geeft u als volgt aan:
   - zender (lidstaat waar de dienstverrichter is gevestigd) dit is België, maar het kan ook een lidstaat zijn waar u beschikt over een vaste inrichting (indien er vaste inrichtingen zijn moeten die bij de registratiemodule aangegeven zijn. Mocht u dit vergeten zijn, moet u dit doen vooraleer de aangifte verder in te geven).
   - lidstaat van verbruik: de lidstaten waarvoor u de MOSS omzet en MOSS btw wenst aan te geven (waar u MOSS klanten gevestigd zijn)
   - via het veld '+' kan u meerdere lidstaten oproepen om aan te geven.

   e) In het veld 'DIENST' kan u dan de omzet (excl. btw) en de btw per lidstaat van verbruik aangeven. U geeft hier per lidstaat de totale bedragen aan tegen het gewone en het verlaagde tarief. Het btw tarief, zoals de lidstaat van consumptie dit heeft laten weten aan de Europese Commissie wordt aan u weergegeven. U kan evenwel steeds een ander tarief gebruiken. Nadat u de omzet (excl. btw) hebt ingegeven, wordt de verschuldigde buitenlandse MOSS btw (voor dit tarief) aan u voorgesteld, u kan dit nog aanpassen. (bvb ingevolge afrondingen). Vergeet ook niet de decimalen van de omzet mee te delen (bv.  xx ,00). Nadien klikt u op het '+' teken. U kan deze stap meerdere keren herhalen mochten er verschillende tarieven van toepassing zijn. Nadat u de omzet + btw van de betrokken lidstaat hebt aangegeven klikt u op 'Bevestigen'.

   f) Bovenaan het scherm kan u voor een volgende lidstaat van verbruik de gegevens invoeren. U kiest de lidstaat en klikt op het 'plus' teken. U herhaalt dan de ingave zoals in punt e) omschreven. Er wordt u ter info, per lidstaat, een samenvatting getoond.

   g) Nadat u de gegevens voor alle lidstaten hebt ingegeven kan u de MOSS aangifte verder indienen. U klikt hiervoor op de knop 'verzenden'. Op de volgende pagina worden u eventuele fouten getoond. Indien de fout een btw tarief betreft, is dit enkel een waarschuwing en zal dit de indiening van de MOSS aangifte niet tegenhouden (het is de lidstaat van verbruik die de btw tarief nakijkt). Klik vervolgens op 'VOLGENDE'.

   Stap 2 - Handtekening

   Net zoals de andere aangiftes in INTERVAT moet u ook de MOSS aangifte (pdf) downloaden, handtekenen en verzenden.

   De gehandtekende PDF MOSS aangifte wordt door de FOD Financiën voor ontvangst getekend, die u in uw intervatportaal dan kan downloaden.

   De betalingsinstructies en het refertenummer staan dan op die PDF.

   Stap 3 - Betaling

   De betaling moet ten laatste op de 20e van de maand volgend op het kwartaal uitgevoerd worden (geen uitstel indien de 20e een zaterdag of zondag is).

   Om de betaling te verrichten moet u eerst de MOSS aangifte downloaden in uw Intervatportaal.

   De betalingsinstructies (bankrekeningnummer en gestructureerde mededeling) staan op de ingediende en gehandtekende MOSS aangifte.

   Opgelet ! U moet op de MOSS bankrekening betalen met juiste gestructureerde betaling (dus niet op het bankrekeningnummer  waar u uw Belgische btw aangiftes op stort). Een betaling op een verkeerde rekening of zonder de juiste gestructureerde mededeling wordt aan u teruggestort en wordt als een niet of niet tijdige betaling aanzien. Het betreft buitenlandse btw die door ons onverwijld doorgestort moet worden aan de lidstaten van verbruik. Met een verkeerde betaling is dit niet mogelijk.

   Het kan één of meerdere werkdagen duren vooraleer uw MOSS betaling aan uw aangifte gelinkt wordt. Via E-Mail ontvangt u een MOSS rekeninguittreksel over de status van uw MOSS aangifte. Indien een betaling niet ontvangen is of niet kon gelinkt worden aan een aangifte, zal dit op dit rekeninguittreksel vermeld worden. Samen met het te gebruiken bankrekeingnummer en de gestructureerde betaling.

   Gelieve de betalingen uit te voeren zoals in de u toegezonden instructies is meegedeeld (geen MOSS betalingen samenvoegen in één betaling (bv. huidige en laattijdige MOSS aangifte)). De MOSS procedure is geen lopende rekening zoals de periodieke Belgische btw procedure.

 • Vragen?