Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Deeleconomie: nieuwe verplichtingen voor de onderneming die als exploitant van een digitaal samenwerkingsplatform personen op afstand verbindt voor de levering van een dienst

Datum:

De onderneming die in hoedanigheid van exploitant van een digitaal samenwerkingsplatform, personen op afstand verbindt voor de levering van een dienst, is er toe gehouden: 

1. bij elke totstandkoming van een overeenkomst via het platform, volledige informatie te verstrekken over de fiscale en sociale verplichtingen die rusten op de personen die door haar tussenkomst diensten leveren;

2. het ter beschikking stellen aan zijn gebruikers van een elektronische link naar de websites van de overheidsdiensten, die hen in staat stellen te voldoen aan hun fiscale en sociale verplichtingen;

3. aan zijn gebruikers, langs elektronische weg, een document toe te zenden met vermelding van:

  • de identiteit van de gebruiker en zijn fiscaal nummer of, wanneer de verkrijger niet over een fiscaal nummer beschikt, zijn geboortedatum, voornaam en naam en volledige adres;
  • de datum van aanvang of van stopzetting van zijn activiteit;
  • de omschrijving van de door de gebruiker geleverde diensten;
  • het bruto bedrag van de door de gebruiker verrichte transacties, desgevallend opgesplitst volgens de aard van de verrichte dienst;
  • desgevallend, het bedrag en de aard van eventuele ingehouden sommen, desgevallend opgesplitst volgens de aard van de verrichte dienst;

4. aan de fiscale administratie een document toe te zenden waarin de in het vorige punt opgenomen informatie wordt samengevat, uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarvoor de informatie wordt verstrekt. Dit document moet voor het eerst worden ingediend uiterlijk op 31 maart 2022;

5. wanneer de onderneming in het buitenland is gevestigd zonder vestiging in België, benoemt zij een in België gevestigde vertegenwoordiger die persoonlijk verantwoordelijk is voor het nakomen van de verplichtingen van de onderneming. Hiertoe sluit de onderneming een schriftelijke overeenkomst met de persoon die haar voor België zal vertegenwoordigen;

6. een kopie van deze overeenkomst wordt via elektronische weg bezorgd aan de Federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De verplichtingen bedoeld in de punten 3 en 4 gelden niet voor de gegevens die bij toepassing van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden meegedeeld aan de verkrijger van de aldaar bedoelde inkomsten en aan de bevoegde fiscale administratie.

Deze nieuwe verplichtingen treden in werking op 9 januari 2021.

(Wet van 20/12/2020 houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30/12/2020, artikel 16 dat een nieuw artikel 321quater invoegt in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992)